Laillisuusvalvonnan lähtökohta

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2016/20162435

OKV.1744.1.2015

Olen aina ihmetellyt, miksi laillisuusvalvonta toteaa ratkaisuissaan, että kaikki on tapahtunut aivan kuten viranhaltija on asian esittänyt, vaikka kanteluun liitetyistä asiakirjoista voisi tehdä toisenlaisia päätelmiä.  Syy on siis siinä, että laillisuusvalvonnassa otetaan lähtökohdaksi, että valvottavan antamat tiedot pitävät paikkansa. Edelliseen olettamaan pohjautuen laillisuusvalvonta yleensä toteaa epäkohtia  vain niissä tapauksissa, joissa valvottavan antamasta selvityksestä löytyy vahvistus lakia loukkaavista käytännöistä.

Mielestäni ei voida puhua laillisuusvalvonnasta, jos katsotaan riittäväksi, että annetaan vain lain kirjainta mukaileva selvitys ja itse kantelun sisältö jätetään tavallaan tutkimatta.

Minulle on muodostunut vaikutelma, että laillisuusvalvojat huomioisivat kantelusta väitteet epäkohdista, joiden perusteella he sitten lähettävät selvityspyynnön valvottavalle viranomaiselle. Tämän jälkeen joku viranomaisen työntekijöistä laatii laillisuusvalvojan selvityspyyntöön selvityksen, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä kanteluun liittyvien tapahtumien kanssa (esim. yllä oleva ratkaisu). Mikäli selvitys antaa vastauksen laillisuusvalvojan selvityspyyntöön ja annettu selvitys noudattaa lain kirjaita, niin kantelu ei anna laillisuusvalvojalle aihetta enempiin toimenpiteisiin kuin korkeintaan pieneen pilkun viilaamiseen. Epäkohdaksi muodostuu se,  että itse kantelun sisältö jää tutkimatta ja lähinnä tiedustellaan yksittäisten työntekijöiden teoreettista tietämystä lain vaatimuksista.

Suoritetaan laillisuusvalvontaa, joka perustuu luottamukseen ettei valvottava pyri antamaan lain mukaista selvitystä vaan tehdään perusolettamus, että valvottava noudattaa aina pilkulleen lakia… Tässä vaiheessa tulee tietenkin miettineeksi, miksi näin syvää luottamusta nauttivaa viranomaista pitäisi millään tasolla valvoa? Kuitenkin, pelkästään hallinto-oikeuksien päätöksiä lukemalla, pitäisi pystyä päättelemään ettei tämän kaltaiselle luottamukselle löydy mitään perusteita. Ei ole mitään järkeä suorittaa laillisuusvalvontaa näin virheellisellä ja vahvalla syyttömyysolettamuksella.

Mielestäni laillisuusvalvontaa pitäisi muuttaa siten, että myös kantelijan selvitys/asiakirjat huomioidaan ja pyydetään laillisuusvalvojan edellyttämiä lisätodisteita ennen kuin laillisuusvalvonta toteaa kantelun kohteena olevan asian jääneen totematta/epäselväksi. Lisäksi laillisuusvalvontaa ei voida perustaa olettamukselle, että lakia rikkova viranomainen myöntäisi tahallisen piittaamattomuutensa suomen laista sekä täydellisen välinpitämättömyytensä jo tehdyistä oikeusratkaisuista ja laillisuusvalvojien kannanotoista. Ja ehdottomasti, viranhaltijan laillisuusvalvojalle antama virheellinen selvitys pitäisi aina johtaa johonkin seuraamukseen.

Nykyinen laillisuusvalvonta ei toimi, koska parhaimmillaankin sen ratkaisut ovat yksittäiseen tapaukseen liittyviä ja ohjaavia paperilappusia, joilla ei ole mitään velvoittavaa vaikutusta. Tavallaan ymmärrän laillisuusvalvojien koko ajan lisääntyvän työtaakan ja tarpeen nopeuttaa ratkaisujen tekemistä, mutta määrä ei korvaa laatua. Mielestäni laillisuusvalvonnan pitäisi asettaa tavoitteeksi vähentää tarvetta valitusten ja kanteluiden tekemiseen. Edellinen tapahtuu vain velvoittamalla viranomaiset noudattamaan lakia ja luomalla laillisuusvalvonnasta jokin kannustava tekijä lain noudattamiseen (peloitevaikutus), sillä arkistoitavat yksittäiseen tapaukseen liittyvät niin sanotut ohjaavat ratkaisut ovat yhteiskunnalle kalliita ja nykyisen kaltaiset ratkaisut typistyvät lähinnä oikeusjärjestelmän muodollisuudeksi.

—– Samasta asiasta ei kannata tehdä kantelua useammalle laillisuusvalvojalle.

Itse olen pyrkinyt tekemään aluehallintovirastolle omaan kohteluun liittyvät kantelut. Näistä ratkaisuista tieto menee sosiaalitoimeen, mutta itse ratkaisut ovat salassapidettäviä, jolloin samaa hyväksi havaittua käytäntöä voidaan edelleen hyödyntää.

Oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle olen pyrkinyt tekemään sellaiset kantelut, jotka koskevat yleisiä käytäntöjä eli ratkaisulla on vaikutusta laajempaan ihmisryhmään, jolloin mahdollisesti netissä julkaistava ratkaisu edistäisi myös muiden henkilöiden oikeuksien ajamista/toteutumista. Valitettavasti ylemmät laillisuusvalvojat voivat siirtää kantelun käsittelyn aluehallintovirastolle, mikäli aluehallintovirastolla on samana ajankohtana käsiteltävänä saman kantelijan samaan viranomaiseen liittyvä kantelu. Edellisen kaltainen kantelujen yhdistäminen on ymmärtääkseni mahdollista niissä tapauksissa, joissa kantelun ASIA on täysin yhteneväinen toiselle viranomaiselle tehdyn kantelun kanssa. Kun eri laillisuusvalvojille tehtyjä kanteluita yhdistetään sisältöä huomioimatta, niin ylemmille laillisuusvalvojille tehty kantelu saattaa jäädä täysin ilman vastausta, koska tehdään olettamus, että toinen kantelu sisältää myös saman epäkohdan.

 

Mainokset

Rajalan selvitys

Kun asiasta vääntää tarpeeksi, niin aina kerta kerralta saadaan asiaan enemmän totuutta. Tässä on lisätietoa jo aiemmin esittämääni tapaukseen eli toukokuun 2007 lisäselvityspyyntöön.

b rajalan selitys

10.5.2007 minulle päätettiin tehdä kielteinen toimeentulotukipäätös toukokuulle 2007. Toteutus tapahtui normaalin käytännön mukaisesti samalla päivämäärällä laaditulla lisäselvityspyynnöllä. Toimitin lisäselvitykset kirjaamon kautta sosiaalityöntekijälle ja sen lisäksi hänen esimiehilleen Tuija Rajalalle ja Timo Ruoholalle, mutta minun toimeentulotukihakemus hylättiin, koska en toimittanut pyydettyjä lisäselvityksiä 25.5.2007 mennessä.

Kuten kaivelin vanhojatekstistä löytyvästä talukosta voi todeta, niin toimeentulotuki myönnettiin vaihtelevasti jopa useiden kuukausien viipeellä. Sosiaalityöntekijöille syntyi tarve selvittää kuinka pysyn hengissä ja onnistun maksamaan vuokrani. Taloudellinen tilanteeni oli täysin selvillä (menetin työmarkkinatuen 27.1.2006), mutta sosiaalityöntekijät katsoivat, että heidän epämääräisesti myöntämä toimeentulotuki oli peruste epäilylle muista tuloista ja varoista, koska en useista yrityksistä huolimatta kuollut enkä saanut häätöä asunnostani.

Tuija Rajala myöntää yllä olevassa selvityksessä, että tilitietojen pyytäminen ratkaisupäivään saakka ei ole Tampereella käytäntönä. Edellinen siis tarkoittaa, että minulta vaadittiin tiliotteet pidemmälle aikajaksolle kuin muilta toimeentulotuen hakijoilta, joten minua ei kohdeltu yhdenvertaisesti.

Tuija Rajala myöntää antamassaan selvityksessä, että toukokuun toimeentulotukihakemukseen olisi voinut tehdä päätös toimitetun tiliotteen perusteella, mutta siitä huolimatta tehtiin lisäselvityspyyntö ja hylättiin koko toimeentulotukihakemus. Tässä vaiheessa taisi jo olla LSLH päätös, että ” Lääninhallituksen käsityksen mukaan tositteet toimeentulotukeen kuuluvista menoista ja tuloista on jo pelkästään katsottava riittäväksi selvitykseksi toimeentulotukipäätöksen tekoa varten. Sen lisäksi voidaan pyytää tiliote, jos toimitetuista tositteista ei käy riittävän hyvin ilmi hakijan tulot ja ne menot, joihin toimeentulotukea haetaan tai on epäiltävissä, että hakijalla on muita tuloja tai varoja, jotka eivät näy toimitetuissa selvityksissä. Koska toimeentulotuka haetaan tietylle ajanjaksolle, sitä ajanjaksoa koskeva tiliote on usein riittävä. on pidettävä kohtuuttomana vaatia lisäksi pikatiliotteen hakemista pankkiautomaatilta ottaen huomioon mm. siitä hakijalle aiheutuvat lisäkustannukset.” Tuija Rajala ei voinut todeta, että me nyt vaan ollaan päätetty jatkaa samalla toimivaksi katsotulla linjalla, ja vaatia tiliotteet niiden toimittamispäivämäärille LSLH päätöksestä huolimatta.

Saattaa olla, että edellinen on ”se” oleellinen asia, jonka perusteella LSLH totesi ”Lääninhallitus kiinnittää Tampereen kaupungin huomiota vastaisen varalle, siihen, että toimeentulotukiasiakkaalta vaaditaan ainoastaan asian hoitamiseen liittyvät välttämättömät asiakirjat sekä toimeentulotukiasiat tulee käsitellä viivytyksettä.”

Sivukommenttina mainittakoot, että LSLH totesi päätöksen yhteenvedossa, että pyydettyjä lisäselvityksiä ei toimitettu 25.5.2007 mennessä.

Rahaa oli todella vähän ja suurin osa siitä vähästäkin kului toimeentulotuen hakemisesta aiheutuviin kopiointi-, paperi-, tulostinväri-, kirjekuori- ja postimaksuihin, joten en missään vaiheessa hakenut pankin tiskiltä niitä vaadittuja maksullisia lisätiliotteita sille päivämäärälle kuin ne toimittaa. Sanallisen lisäselvityksen toimitin, vaikka näitä sanallisia (kannustavia) selvityksiä ei edes voida pitää toimeentulotuen myöntämisen ehtona. Mikäli antamani lisäselvitys olisi tulkittu riittämättömäksi, niin siinä tapauksessa olisi pitänyt todeta ettei toimitetut lisäselvitykset olleet riittävät, eikä väittää ettei lisäselvityksiä toimitettu. Mutta, alkuperäinen tarkoitus olikin hylätä koko toimeentulotukihakemus eikä pyytää lisätietoja, joita ei lain mukaan edes voida vaatia toimeentulotuen myöntämisen ehtona.

Elämä jatkuu…

Jätin sähköisen toimeentulotukihakemuksen 21.7.2015 ja laitoin kommentin ”Toimeentulotukipäätöstä ei saa viivästyttää tarpeettomien lisäselvitysten pyytämisellä vaan päätös on tehtävä annettujen tietojen perusteella.”

Arvatkaan kumman minä sain; päätöksen vai lisäselvityspyynnön?

Katkaisin työnhakuni ja laitoin toimeentulotukihakemukseen, että työnhakuni on päättynyt. Nyt kun ei ole koskaan tietoa, milloin saan rahaa vuokranmaksuun tai ruokaan, niin en todellakaan aio vääntää työttömän simputtamiseen keskittyvien ”työnvälittäjien kanssa”.  Miksi ihmeessä kestäisin henkistä väkivaltaa kun työvoimavirkailijoiden ainoa tavoite näyttäisi olevan lisätä työttömän tietoihin työllistymistä haittaavia negatiivisia työvoimapoliittisia lausuntoja. Luultavasti työvoimavirkailijat kokevat tekevänsä palveluksen yhteiskunnalle, kun työpaikkojen välittämisen sijasta lisäävät työttömän velvollisuutta alistua palkattoman työn tekemiseen laskemalla työttömän työllistymiskelpoisuusluokitusta.

Minusta ei ole oikein, että toinen saa palkkaa työstään ja toisen ihmisen palkan nostaa jokin toinen taho. Minusta tätä mätää palkkatyöpaikkoja syövää aatejärjestelmää pitää muuttaa ja lapsettomana voin vaatia itselleni ihmisarvoa, koska ainoa kärsijä olen minä itse. Alaikäisten lasten vanhemmilla on suurempi paine alistua tekemään palkatonta työtä, koska palkattomasta työstä kieltäytyminen lisäisi väistämättä myös täysin syyttömien lapsien kärsimystä.

Viimeiset viikot olen ollut pakollisella laihdutuskuurilla, koska tiesin etten tule saamaan toimeentulotukea elokuun vuokran maksua varten. Odotettavissa on etten saa toimeentulotukea edes syyskuulle, koska aluehallintovirasto ottanee kantaa vasta noin puolen vuoden käsittelyajalla siihen, onko tuloselvityksen vaatiminen vuodesta 2009 lähtien perusteltua vuoden 2015 toimeentulotukipäätöstä tehtäessä. Minä olen toimittanut tiliotteet vuodesta 2013 lähtien, mutta se ei siis riitä.

Erään lain tulkinnan mukaan työtönkin saa säästää toimeentulotuesta tulevia hankintoja varten, joten ajattelin säästää tietokonetta ja digiboksia varten. Toisin, nyt ruokamenoista säästetyt rahat menevät elokuun vuokran maksamiseen, joten mielenkiinnolla odottelen kuinka tämä vaikuttaa toimeentulotukilaskelmiin – sitten kun niiden tekemistä ei voida enää vältellä.

Kysymyksen Arvatkaan kumman minä sain; päätöksen vai lisäselvityspyynnön? vastaus taisi selvitä jo tekstistä, mutta selkeästi kirjoitettuna minä sain tietenkin lisäselvityspyynnön.

Kunkahan kauan pitää odotella, että ensimmäinen tarpeettomia lisäselvityspyyntöjä lähettelevä viranhaltija on YKSIN vastaamassa sosiaalitoimen laittomista käytännöistä, joilla pyritään vain välttämään lain mukaisen minimitoimeentulotuen myöntäminen.

Kaivelin vanhoja…

päivämääriä

 

Kaivelin vanhoja papereita…

Näköjään helmikuun laskelma on tehty neljän kuukauden viipeellä toukokuun lopulla ja rahat on ollut tilillä joskus kesäkuun puolelle (eikä taatusti 2.pnä, jolloin vuokra olisi pitänyt maksaa).

Elokuun laskelma on laskettu kolmen kuukauden viipeellä marraskuun toinen päivä (huom. tuki ei taatusti ollut tilillä vuokranmaksupäivänä).

Lokakuun laskelma on tehty jo 3,5 kuukauden kuluttua tammikuun 10. päivänä. Ei ehtinyt nekään rahat vuokranmaksupäiväksi tai edes jouluksi.

 

pöytäkirja

Tällaisessa elämän tilanteessa on syytä karsia kaikki menot pois… vuokran ja sähkölaskun maksamisessa on jo täysi työ. Ruokapuolella tapahtuu tietenkin pakollinen laihdutuskuuri, joka rahattoman aikajakson loppupuolella muuttuu paastoksi.

Ja tässä olisi edelliseen kuvaan liittyvä pähkinä purtavaksi…. tilillä on vain toimeentulotukimaksuja ja vuokranmaksu…… mistä ihmeestä ne rahat vuokranmaksuun tuli?

 

tyhjällä tilillä ei löydy tilitapahtumia

Yläkuvasta selviää, että olen toimittanut kesäkuun loppupuolella postin tuoman tiliotteen, mutta se ei riitä sosiaalityöntekijälle heinäkuun laskelmaan. Sosiaalityöntekijä kirjoittaa tilitapahtumista, vaikka täsmällisemmin sanottuna on kyse tiliotteesta. Sosiaalityöntekijä vaati tilitapahtumia toimittamispäivämäärälle saakka ennen kuin laskee heinäkuun toimeentulotuen. Edes pankin tiskiltä haettu tiliote ei ole toimittamispäivään saakka, koska kirjaamon kautta toimitettuna se on edelliselle päivämäärälle saakka. Suoraan sosiaalityöntekijälle toimitetut hakemukset ja liitteet tuppasivat katoamaan, joten minä vein kaikki hakemukset ja liitteet henkilökohtaisesti Tampereen kaupungin kirjaamoon (sosiaalityöntekijän mielestä eri viranomainen). Pyysin kuittaukset kaikista  jätetyistä papereista. Käytännössä tiliotepyynnöllä jatkoajalle viivästytetään heinäkuun toimeentulotuen myöntämistä, koska seuraava tiliote tulee heinäkuun loppupuolella ja käsittelyajan kanssa päätös tehtäisiin aikaisintaan elokuussa.

Tili on nollilla ja pitäisi selittää, miksi tilitapahtumia ei ole nollasaldoisella tilillä. Kun oli 100%:s varmaa ettei mistään ollut tulossa lisää rahaa tilille ennen vuokranmaksun eräpäivää, niin usein maksoin vuokran edellisellä toimeentulotuen perusosalla. No, kun en ollut odotetusti kuolla kupsahtanut…. niin täytyyhän sillä olla rahaa jossakin… eli sain käskyn suorittaa häpeäkierroksen pankista pankkiin pyytäen kuittausta ettei minulla ole heillä pankkitiliä.

häpeäkierros 1häpeäkierros 2

Minä vetäsin itse rastin ylimpää ruutuun ja sen jälkeen vetäsin oman allekirjoituksen alle (kuten 26.6.2007 päivitetystä osiosta voi lukea). Asiakkaan pitää ilmoittaa kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat tiedot, ja sosiaalivirkailijan on itse suoritettava pankista pankkiin kysely, kunhan ensin ilmoittaa asiasta asiakkaalle. Oikeastaan oli muutenkin ihan hyvä etten kiertänyt – paperissa luki ”Ei ole hakenut eri pankeista pankin allekirjoituksella VARASTETTUJA todistuksia”, joten suoritettu häpeäkierros ei ehkä olisi ollut missään tapauksessa riittävä.

 

kerro kärsimyksistäsi

Yläkuvasta näkyy, että toukokuulle on tehty hylkypäätös, joka on myöhemmin muutettu  myönteiseksi. Olin tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen lautakuntaan ja sen jälkeen oli vuorossa valituksen laatiminen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ei olisi käsitellyt hylkypäätöstä, koska se oli korjattu ja korvattu uudella päätöksellä – Hallinto-oikeuteen hylkypäätöksellä mennyt päätös olisi saattanut aiheuttaa enemmän toivottua toimintaa laillisuusvalvonnan puolella.

… niiiiiiiin, ja sitten olisi pitänyt ihan aikavarauksella käydä kertomassa, minkälaista kärsimystä elossa sinnittely oli oikein ollut… Aivotoiminta ei tuossa vaiheessa oikeastaan enää toiminut, sillä ei tullut mieleen, että olisin voinut käydä henkilökohtaisesti kertomassa kärsimyksistäni sillä ehdolla, että saan pitää minua auttanutta sosiaalivirkailijaa kaulasta erittäin tiukasti kiinni koko kärsimystarinan ajan.

 

päätös

 

Sen verran aivotoimintaa oli vielä jäljellä etten yläkuvan porkkanaan tarttunut. En millään olisi voinut kertoa niin perusteltuja syitä, että perusosa olisi nostettu täydeksi. Tuolloin perusosaa sai lain mukaan alentaa kaksi kuukautta kieltäytymisen jälkeisiltä kuukausilta (Tampereella kahden kuukauden jälkeen perusosaa alennettiin 40 %:lla ja alentaminen jatkui kuukaudesta vuosiin). Aika sadistinen houkutus kuitenkin, varsinkin kun ottaa huomioon kuinka vaivojaan säästelemättä sosiaalityöntekijä auttoi minua olemaan rahattomana (asiasta hieman tarkemmin Vuokranmaksu-tekstissä).

Kuinka toimeentulotukipäätöksen tekemistä voi viivästyttää? Seuraavassa kuvassa on yksi keino:

kuukausi

 

19.7.2006 ilmoitetaan sosiaalityöntekijän ja työvoimavirkailijan yhdessä tekemä päätös varata aika 8.9.2006. Edellinen suunnitelma laadittiin alle kolme kuukautta aiemmin 12.6. 2006, joten tarvetta uuden suunnitelman tekemiseen ei ollut, mutta nyt olisi ollut käytettävissä enemmän painostuskeinoja. Kun asiakkaalle on ilmoitettu aikavaraus, niin yleensä seuraava toimeentulotukilaskelma tehdään vasta kyseisellä tapaamisella (näin toimeentulotukea tarvitsevalla on suurempi motivaatio saapua paikalle ja suostua kaikkeen ehdotettuun).

Sain samalla päivämäärällä lähetetyn lisäselvityspyynnön:

varmistus ettei lasketa

Kuten yläkuvasta nähdään: Ilmeisesti edellisen aikavarausilmoituksen jälkeen 19.7.2006 sosiaalityöntekijä oli vastaanottanut elokuun toimeentulotukihakemuksen ja siihen liitetyn viimeisimmän tiliotteen. Toimitettu tiliote oli 6.7. saakka ja seuraavan tiliotteen saapumiseen oli aikaa noin kuukausi, joten oli varmaa ettei elokuun elämiseen ollut tulossa toimeentulotukea. Nyt tiliotteen toimittamiselle oli asetettu myös aikaraja 15.8.2006, joka lähinnä tarkoitti sitä, että elokuulle oli tulossa kielteinen toimeentulotukipäätös, koska seuraava tiliote ei ehdi tulla ennen kyseistä päivämäärää.

Yleensä tuo aikaraja on ensimmäinen mahdollinen päivämäärä kun hakemusta seuraavan kerran vilkaistaan (eli pelkällä lisäselvitysten toimittamisen aikarajalla voidaan viivästyttää päätöksen tekemistä). Tuolloin minulla ei ollut verkkopankkitunnuksia, joten sain paperisen tiliotteen noin kuukauden puolenvälin jälkeen, koska tiliote katkesi kuukauden 5. – 6. päivä ja tilioteen tulostus/postitus vei reilun viikon. Tuolloin sosiaalityöntekijä auttoi minua vaatimalla ”tilitapahtumia” toimittamispäivään saakka eli olisi pitänyt hakea pankin tiskiltä ylimääräinen tiliote, joka oli maksullinen (rahaton ei näitä hae). Länsi-Suomen lääninhallitukselle antaman selvityksen perusteella Ruohola väitti, että paperinen tiliote riittää ja tilitapahtumia toimittamispäivämäärälle vaaditaan vain poikkeustapauksessa. Yksi syy, miksi sosiaalityöntekijä ei tehnyt minun toimeentulotukipäätöksiä oli ettei paperisen tiliotteen tiedot koskaan ollut sille päivämäärälle kuin ne toimitin. Sosiaalityöntekijä ei tehnyt toimeentulolaskelmaa, vaikka hänellä oli koko kuukauden kattava tiliote käytettävissä, koska ne maksulliset pankin tiskiltä haettavat tilitapahtumat puuttuivat. Länsi-Suomen Lääninhallituksen päätös: Lääninhallituksen näkemyksen mukaan kuukausille, joille toimitettiin asianmukaiset liitteet, olisi voitu tehdä päätös heti hakemuksen saavuttua, kun taas ajalle, jonka hakemukseen tarvittiin vielä lisäselvityksiä, olisi voitu tehdä päätös lisäselvitysten saavuttua. Edellinen ei kuitenkaan tarkoita, että toimeentulotukilaskelmaan voidaan vaatia kyseisen kuukauden tiliote – tuo taitaa olla vahvin näkemys, joka irtoaa siitä ettei toimeentulotukipäätöksiä ole tehty edes siinä vaiheessa, kun ko. kuukauden tiliote on ollut käytettävissä.

kuukausi

Ja sitten yläkuvassa tulee varmistus asialle, jonka pystyi päättelemään aikaisemmin heinäkuussa, elokuun toimeetulotuen myöntämistä katsotaan 8.9.2006. Tuolloin maksetut laskut eivät enää ole toimeentulotukilaskelmaan hyväksyttäviä menoja ja mahdolliset lainat/tilipanot laskujen maksua varten olisivat toimeentulotukea vähentäviä tuloja.

Liekö sosiaalityöntekijä ja työvoimaviranomainen yhdessä miettineet, että  työtön on nöyrempi kun on ollut ennen aikavarausta reilun puolitoista kuukautta paastolla. Kun heinäkuussa oli tiedossa, että elokuun toimeentulotuen myöntäminen tulee viivästymään, niin elokuun ja syyskuun vuokra olisi maksettava heinäkuun perusosalla. Olisihan tuossa ollut sosiaalityöntekijällä ja työvoimavirkailijalla hyvä suostuttelukeino/kiristyskeino, allekirjoitat meidän päättämän suunnitelman tai toimeentulotukea ei tipu edelliselle tai kuluvalle kuukaudelle.

Voin muuten vakuuttaa ettei ollut helppoa elää kuukausia rahattomana. Asiaan vaikuttaa paljon myös se, että ennen rahatonta ajanjaksoa oli aina niukka ajanjakso ja kaapeista oli aina lähes kaikki loppu. Minä en halunnut joutua häädetyksi, joten yleensä maksoin vuokrat edellisen kuukauden perusosasta tai lainasin rahaa. Laissa oli aikaisemmin sellainen kohta, että takautuvasti ei myönnetä toimeentulotukea maksettuihin laskuihin vaan ainoastaan maksamattomiin ja ne tilille panot/lainat olivat tietenkin tuloa. Tilille panoja taisi olla muutamia, koska toimeentulotuki myönnettiin minulle usein jo menneille/kuluneille kuukausille.

Tampereen kaupunki säästi monta euroa… mutta maksaa lystistä vielä pitkään.