Toimeentulotuessa tiliote on toimitettava

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2017/201702952

Edellisen Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella toimeentolotukihakemus voidaan hylätä, jos ei toimita pyydettyjä tiliotteita.

Omalla kohdalla heinäkuun jatkohakemuksessa ei ollut tiliotepyyntöä, mutta elokuun päätöksessä tilitiedot vaaditaan takautuvasti edellisen päätöksen kattavalta ajanjaksolta:

 

Aikaisemmin toimeentulotuen sai asiakirjoilla todistettavien tulojen ja menojen perusteella. Osa toimeentulotukea saaneista jätti kuitenkin laskut maksamatta, koska kokemuksen kautta he huomasivat, että heille myönnettiin uudelleen tukea samoihin laskuihin esim. häätämisen tai sähkönkatkaisun välttämiseksi. Tiedon levitessä yhä useampi saattoi käyttää keinoa lisätuen saamiseksi, jolloin alettiin vaatimaan tiliotteita, joista pystyttiin varmistamaan laskujen tulleen maksetuksi.

Valitettavasti tiliotteiden toimittaminen johti useisiin lisäongelmiin.

Toimeentulotuen myöntämistä viivästytettiin useita kuukausia, jolloin voitiin tilille tulleet lainarahat huomioida tulona ja kuukauden elämiseen myönnetty toimeentulotuki kutistui esim. 58, 33 euroon:

Vakavampi ongelma oli ehdottomasti sosiaalityöntekijän mahdollisuus tunkeutua toimeentulotuen hakijan yksityiselämään tiliotteilta löytyvän tiedon perusteella. Kuten seuraavasta merkinnästä voi päätellä, niin pelkästään laskujen maksu ei ollut riittävä tieto vaan tiliottelta olisi pitänyt löytyä muitakin tietoja:

Niin, tiliotteelta voisi hyvin helposti peittää tietoja menoista, jotka haluaisi pitää yksityiselämään kuuluvana tietona, mutta sekin oikeus on jo viety:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/eoar3000.sh?HAKUSANA=4181%2F4%2F11

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$APPL=ereoapaa&$BASE=ereoapaa&$THWIDS=0.49/1501942129_8374&$TRIPPIFE=PDF.pdf

 

Kollektiivinen viha köyhiä kohtaan johtaa pikku hiljaan olemassa olevan lain kumoamiseen/nakertamiseen köyhien osalta…

Mainokset

Työttömän selittelyvelvollisuus

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/hao/2008/oulun_hao20080262

Yleensä työttömältä vaaditaan selvityksiä työllistymis-suunnitelmistaan ja esittämään todisteita työnhaun aktiivisuudesta. Ylläolevasta päätöksestä käy selväksi ettei toimeentulotuen perusosan alentamisen perusteena voida käyttää sitä, että työtön kieltäytyy antamasta (riittävää tai mitään) selvitystä näihin niin sanottuihin ”työnhakuun liittyviin kannustaviin lisäselvityspyyntöihin”.

Laissa lukee selkeästi, että perusosaa voidaan alentaa kaksi kuukautta kieltäytymistä tai laiminlyöntiä seuraavan kuukauden ajalta, jolloin samalla kieltäytymisellä tai laiminlyönnillä ei voida perustella seuraavien kuukausien perusosan alentamista. Löytyy hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan perusosan alentamista voidaan ketjuttaa kuukaudesta toiseen, mikäli tapahtuu uusi kieltäytyminen tai laiminlyönti (tämä päätös ei kuitenkaan kestä perusoikeusmyönteistä tulkintaa, joten perusosan alentamisen ketjuttamisesta kannattaa tehdä valituksia ainakin KHO:n asti).

Lain mukaan työttömän on perusosan alentamisen uhalla osallistuttava erilaisten suunnitelmien laatimiseen, mutta tämä ei tarkoita, että työttömän olisi hyväksyttävä suunnitelmaan sellaisia toimenpiteitä, jotka työtön katsoon hyödyttömiksi oman työllistymisen kannalta.

Toimeentulotuen perusosan alentaminen voidaan tehdä kun  työtön kieltäytyy yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä.

Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa myös sen perusteella, että työtön kieltäytyy sellaisesta julkisesta työvoimapalvelusta, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa  (tätä tulkitaan siten, että mistä tahansa työvoimapalvelusta kieltäytyminen oikeuttaa toimeentulotuen perusosan alentamiseen, koska oikeus työttömyyskorvaukseen katsotaan turvaavan toimeentulon – tästä näkemyksestä pitäisi tehdä valituksia KHO:n siten, että toimeentulolla tarkoitettaisiin palkkatuloa eikä nykyisen kaltaista ”kauppatavarana” olemista. Nykyään pidetään selviönä, että työttömän pitää osallistua verovaroilla järjestettyyn palveluun, jonka tavoitteena on yhä useammin työttömän päivähoito tai palkattoman työn teko, jotka eivät johda palkkatyöhön eli maksettavien työttömyyskorvausten lisäksi käytetään verovaroja työttömän kyykyttämiseen).

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412

 

Tiliote toimeentulotukihakemuksen liitteenä

Toimeentulotukea hakiessa hakemukseen on liitettävä hakijan ja kaikkien perheenjäsenten tiliotteet kaikista pankkitileistä.

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2017/201702952

tiliotteen tiedot a

Toisinaan sosiaalityöntekijä auttaa köyhää käyttämään vähät rahat ”järkevästi” ja pyytää ylimääräisiä maksullisia tiliotteita.

tiliotteen tiedot b

Teoriassa tiliotteesta voisi mustata tietoja, jotka haluaisi pitää yksityistietoina, mutta Maija Sakslin,  Tapio Räty ja tietosuojavaltuutettu ovat ilmaiseet käsityksensä toimeentulotuen hakijan oikeudesta yksityisyyteen. Yllä olevassa päätöksessä Maija Sakslin ja Tapio Räty toteavat, että viranhaltija voi vaatia peitetyn tiedon ilmaisemista. Käytännössä edellinen tarkoittaa, että mikäli toimeentulotuen hakija peittää tiedon, josta käy ilmi onko hän käynyt Prismassa, K-kaupassa tai mahdollisesti jossain muussa kaupassa, niin sosiaalityöntekijä voi tehdä lisäselvityspyynnön. Lisäselvityspyyntö puolestaan viivästyttää toimeentulotukipäätöksen tekemistä ja voi johtaa jopa toimeentulotuen eväämiseen. Maija Sakslin ja Tapio Räty eivät totea ettei erikseen pyydettäviä maksullisia tiliotteita tarvita toimeentulotukihakemuksen käsittelyssä vaan normaalit tiliotteet olisivat riittävät. Tietosuojavaltuutettu puolestaan myöntää toimeentulotuen hakijalle oikeuden yksityiselämään, vain arkaluonteisten tietojen osalta, kuten uskonnollisten yhdyskuntien tai poliittisten puolueiden jäsenmaksujen osalta.

(Minun mielestäni tiliotteista pitäisi saada mustata kaikki ne tiedot, joilla ei ole merkitystä toimeentulotuen myöntämisessä. Summia eli ovatko ne tuloja vai menoja ei tietenkään voi peittää, mutta mielestäni sosiaalityöntekijälle ei kuulu tieto, mihin toimeentulotuen hakija käyttää hänelle myönnettyä  perusosaansa). 

Maija Sakslin ja Tapio Räty toteavat, että sosiaalihuollon asiakkaan ensisijainen oikeusturvakeino on hakea muutosta häntä koskeviin päätöksiin päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjauksen ja valitusosoituksen mukaisella tavalla. Asiakkaalla puolestaan on mahdollisuus saattaa vaadittujen selvitysten tarpeellisuus ja toimeentulotuen saaminen näihin ylimääräisiin maksuhin tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Väittäisin, että toimeentulotuen hakijan ensisijainen oikeusturvakeino toimii verraten hitaasti taatakseen oikeusturvan. Edes aikaisemmat päätökset eivät estä sosiaalityöntekijöitä asettamasta toimeentulotuen hakijaa tilanteeseen: Luovu oikeuksistasi tai toimeentulotukea ei tipu. Esimerkkinä aikaisemmasta päätöksestä voisi mainita työttömän saamat ylläpitokorvaukset, joita ei pitäisi laskea toimeentulotulolaskelmassa tuloksi: Ylläpitokorvaus lasketaan vielä 5 vuoden jälkeen tuloksi.

sossu pyytää pankilta tilitietoja 1a

….

sossu pyytää pankilta tilitietoja 1b

Ylläolevassa päätöksessä sosiaalitomi on hakenut lupaa pyytää suoraan pankeista asiakkaan tilitietoja.  Lupaa ei myönnetty, koska sosiaalitoimi perusteli pyyntöä tarpeella selvittää onko 150 euron korkojen maksu suoritettu.

Aikaisemmin lain mukaan saattoi olla riittävää kun esitti toimeentulotuen myöntämisessä tarpeelliset asiakirjat sekä tositteet tuloista ja menoista. Tuolloin tiliotteita ei tarvinnut liittää toimeentulotukihakemuksen liitteeksi ja köyhällä oli vielä oikeus pankkisalaisuuteen.

Toimeentulotuen takaisinperintä eläkkeestä

Seuraavassa tapauksessa kunta olisi ollut oikeutettu tekemään takautuvasti maksetuista eläkkeistä takaisinperinnän, mutta takaisinperinnässä ei noudatettu lain muotoseikkoja ja eläkeläinen sai takaisinperityt varat takaisin. Toimeentulotuen takaisinperinnästä pitää mainita jo toimeentulopäätöksessä ja taikaisinperinnästä pitää tehdä erillinen päätös, jotta takaisinperintä voidaan suorittaa ja toimeentulotuen hakija voi tehdä oikaisuvaatimuksen/valituksen takaisinperinnästä.

16. eläkkeestä ei voi periä takaisin ilman ilmoitusta

Toimeentulotukea ei voida periä takaisin avopuolison tuloista:

17. eläkkeestä ei voi periä toisen saamaa ttt

Usein takaisinperintää toteutettaessa koko kuukauden tuet/tulot maksetaan sosiaalitoimelle, vaikka henkilö olisi saanut vähemmän toimeentulotukea kuin tukea on maksettu. Liikaa takaisinperityt varat pitäisi palauttaa viivytyksettä takaisin toimeentulotuen saajalle. Yleensä liikaa perittyjä varoja joutuu kyselemään/kerjäämään useita kertoja ja pahimmillaan omia rahojaan joutuu vaatimaan takaisin korkeimmasta hallinto-oikeudesta asti.

18. eläkkeestä peritty liikaa takaisin KHO

Yllä olevasta päätöksestä käy selväksi myös se ettei ”säilytetyille rahoille” makseta lainkaan korkoa ja sama korottomuus koskee myös kuukausien/vuosien kuluttua maksettavaa toimeentulotukea.

Seuraavasta tapauksesta selviää syy, miksi liikaa takaisinperittyjä varoja ei makseta takaisin viivytyksettä – kun liikaa takaisinperityt varat maksetaan vasta sellaisena kuukautena, jolloin henkilö on oikeutettu toimeentulotukeen, niin palautetut varat voidaan ottaa sen kuukauden tuloina huomioon. Mikäli liikaa takaisinperityt varat palautetaisiin viivytyksettä, niin kyseisiä varoja ei voisi ottaa tuloina huomioon myöhempien kuukausien toimeentulotukilaskelmissa.

18. b sossu viivyttää ja kuukauden tuloa

Toimeentulotukea myönnetään myös silloin kun työttömyyskorvauspäätös viivästyy ja työttömyyskorvauksia joutuu odottelemaan.

Kun myönnetystä toimeentulotuesta tehdään taksinperintä, kannattaa aina itse varmistaa/laskea ettei kunta peri maksamattomia toimeentulotukia takaisin. 

Takaisinperintä vain tukikuukausilta

Toimeentulotuki voidaan periä vain sen kuukauden tuloista, jolle toimeentulotukea on myönnetty.

15. takaisinperintä vain toimeentulotukikuukausilta

Edellisessä päätöksessä henkilöltä on yritetty periä täysimääräisesti takaisin kaikki myönnetyt  toimeentulotuet, mutta takaisinperintä on mahdollista vain niiden kuukauden eläkkeistä, joille toimeentulotukea on myönnetty.