Työttömän selittelyvelvollisuus

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/hao/2008/oulun_hao20080262

Yleensä työttömältä vaaditaan selvityksiä työllistymis-suunnitelmistaan ja esittämään todisteita työnhaun aktiivisuudesta. Ylläolevasta päätöksestä käy selväksi ettei toimeentulotuen perusosan alentamisen perusteena voida käyttää sitä, että työtön kieltäytyy antamasta (riittävää tai mitään) selvitystä näihin niin sanottuihin ”työnhakuun liittyviin kannustaviin lisäselvityspyyntöihin”.

Laissa lukee selkeästi, että perusosaa voidaan alentaa kaksi kuukautta kieltäytymistä tai laiminlyöntiä seuraavan kuukauden ajalta, jolloin samalla kieltäytymisellä tai laiminlyönnillä ei voida perustella seuraavien kuukausien perusosan alentamista. Löytyy hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan perusosan alentamista voidaan ketjuttaa kuukaudesta toiseen, mikäli tapahtuu uusi kieltäytyminen tai laiminlyönti (tämä päätös ei kuitenkaan kestä perusoikeusmyönteistä tulkintaa, joten perusosan alentamisen ketjuttamisesta kannattaa tehdä valituksia ainakin KHO:n asti).

Lain mukaan työttömän on perusosan alentamisen uhalla osallistuttava erilaisten suunnitelmien laatimiseen, mutta tämä ei tarkoita, että työttömän olisi hyväksyttävä suunnitelmaan sellaisia toimenpiteitä, jotka työtön katsoon hyödyttömiksi oman työllistymisen kannalta.

Toimeentulotuen perusosan alentaminen voidaan tehdä kun  työtön kieltäytyy yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä.

Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa myös sen perusteella, että työtön kieltäytyy sellaisesta julkisesta työvoimapalvelusta, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa  (tätä tulkitaan siten, että mistä tahansa työvoimapalvelusta kieltäytyminen oikeuttaa toimeentulotuen perusosan alentamiseen, koska oikeus työttömyyskorvaukseen katsotaan turvaavan toimeentulon – tästä näkemyksestä pitäisi tehdä valituksia KHO:n siten, että toimeentulolla tarkoitettaisiin palkkatuloa eikä nykyisen kaltaista ”kauppatavarana” olemista. Nykyään pidetään selviönä, että työttömän pitää osallistua verovaroilla järjestettyyn palveluun, jonka tavoitteena on yhä useammin työttömän päivähoito tai palkattoman työn teko, jotka eivät johda palkkatyöhön eli maksettavien työttömyyskorvausten lisäksi käytetään verovaroja työttömän kyykyttämiseen).

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412

 

Tiliote toimeentulotukihakemuksen liitteenä

Toimeentulotukea hakiessa hakemukseen on liitettävä hakijan ja kaikkien perheenjäsenten tiliotteet kaikista pankkitileistä.

Petun sivuilta löytyi tieto ettei tiliotteiden toimittamatta jättäminen välttämättä oikeuta tekemään kielteistä toimeentulotukipäätöstä: Ilman tiliotetta

tiliotteen tiedot a

Toisinaan sosiaalityöntekijä auttaa köyhää käyttämään vähät rahat ”järkevästi” ja pyytää ylimääräisiä maksullisia tiliotteita.

tiliotteen tiedot b

Teoriassa tiliotteesta voisi mustata tietoja, jotka haluaisi pitää yksityistietoina, mutta Maija Sakslin,  Tapio Räty ja tietosuojavaltuutettu ovat ilmaiseet käsityksensä toimeentulotuen hakijan oikeudesta yksityisyyteen. Yllä olevassa päätöksessä Maija Sakslin ja Tapio Räty toteavat, että viranhaltija voi vaatia peitetyn tiedon ilmaisemista. Käytännössä edellinen tarkoittaa, että mikäli toimeentulotuen hakija peittää tiedon, josta käy ilmi onko hän käynyt Prismassa, K-kaupassa tai mahdollisesti jossain muussa kaupassa, niin sosiaalityöntekijä voi tehdä lisäselvityspyynnön. Lisäselvityspyyntö puolestaan viivästyttää toimeentulotukipäätöksen tekemistä ja voi johtaa jopa toimeentulotuen eväämiseen. Maija Sakslin ja Tapio Räty eivät totea ettei erikseen pyydettäviä maksullisia tiliotteita tarvita toimeentulotukihakemuksen käsittelyssä vaan normaalit tiliotteet olisivat riittävät. Tietosuojavaltuutettu puolestaan myöntää toimeentulotuen hakijalle oikeuden yksityiselämään, vain arkaluonteisten tietojen osalta, kuten uskonnollisten yhdyskuntien tai poliittisten puolueiden jäsenmaksujen osalta.

(Minun mielestäni tiliotteista pitäisi saada mustata kaikki ne tiedot, joilla ei ole merkitystä toimeentulotuen myöntämisessä. Summia eli ovatko ne tuloja vai menoja ei tietenkään voi peittää, mutta mielestäni sosiaalityöntekijälle ei kuulu tieto, mihin toimeentulotuen hakija käyttää hänelle myönnettyä  perusosaansa). 

Maija Sakslin ja Tapio Räty toteavat, että sosiaalihuollon asiakkaan ensisijainen oikeusturvakeino on hakea muutosta häntä koskeviin päätöksiin päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjauksen ja valitusosoituksen mukaisella tavalla. Asiakkaalla puolestaan on mahdollisuus saattaa vaadittujen selvitysten tarpeellisuus ja toimeentulotuen saaminen näihin ylimääräisiin maksuhin tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Väittäisin, että toimeentulotuen hakijan ensisijainen oikeusturvakeino toimii verraten hitaasti taatakseen oikeusturvan. Edes aikaisemmat päätökset eivät estä sosiaalityöntekijöitä asettamasta toimeentulotuen hakijaa tilanteeseen: Luovu oikeuksistasi tai toimeentulotukea ei tipu. Esimerkkinä aikaisemmasta päätöksestä voisi mainita työttömän saamat ylläpitokorvaukset, joita ei pitäisi laskea toimeentulotulolaskelmassa tuloksi: Ylläpitokorvaus lasketaan vielä 5 vuoden jälkeen tuloksi.

sossu pyytää pankilta tilitietoja 1a

….

sossu pyytää pankilta tilitietoja 1b

Ylläolevassa päätöksessä sosiaalitomi on hakenut lupaa pyytää suoraan pankeista asiakkaan tilitietoja.  Lupaa ei myönnetty, koska sosiaalitoimi perusteli pyyntöä tarpeella selvittää onko 150 euron korkojen maksu suoritettu.

Aikaisemmin lain mukaan saattoi olla riittävää kun esitti toimeentulotuen myöntämisessä tarpeelliset asiakirjat sekä tositteet tuloista ja menoista. Tuolloin tiliotteita ei tarvinnut liittää toimeentulotukihakemuksen liitteeksi ja köyhällä oli vielä oikeus pankkisalaisuuteen.

Toimeentulotuen takaisinperintä eläkkeestä

Seuraavassa tapauksessa kunta olisi ollut oikeutettu tekemään takautuvasti maksetuista eläkkeistä takaisinperinnän, mutta takaisinperinnässä ei noudatettu lain muotoseikkoja ja eläkeläinen sai takaisinperityt varat takaisin. Toimeentulotuen takaisinperinnästä pitää mainita jo toimeentulopäätöksessä ja taikaisinperinnästä pitää tehdä erillinen päätös, jotta takaisinperintä voidaan suorittaa ja toimeentulotuen hakija voi tehdä oikaisuvaatimuksen/valituksen takaisinperinnästä.

16. eläkkeestä ei voi periä takaisin ilman ilmoitusta

Toimeentulotukea ei voida periä takaisin avopuolison tuloista:

17. eläkkeestä ei voi periä toisen saamaa ttt

Usein takaisinperintää toteutettaessa koko kuukauden tuet/tulot maksetaan sosiaalitoimelle, vaikka henkilö olisi saanut vähemmän toimeentulotukea kuin tukea on maksettu. Liikaa takaisinperityt varat pitäisi palauttaa viivytyksettä takaisin toimeentulotuen saajalle. Yleensä liikaa perittyjä varoja joutuu kyselemään/kerjäämään useita kertoja ja pahimmillaan omia rahojaan joutuu vaatimaan takaisin korkeimmasta hallinto-oikeudesta asti.

18. eläkkeestä peritty liikaa takaisin KHO

Yllä olevasta päätöksestä käy selväksi myös se ettei ”säilytetyille rahoille” makseta lainkaan korkoa ja sama korottomuus koskee myös kuukausien/vuosien kuluttua maksettavaa toimeentulotukea.

Seuraavasta tapauksesta selviää syy, miksi liikaa takaisinperittyjä varoja ei makseta takaisin viivytyksettä – kun liikaa takaisinperityt varat maksetaan vasta sellaisena kuukautena, jolloin henkilö on oikeutettu toimeentulotukeen, niin palautetut varat voidaan ottaa sen kuukauden tuloina huomioon. Mikäli liikaa takaisinperityt varat palautetaisiin viivytyksettä, niin kyseisiä varoja ei voisi ottaa tuloina huomioon myöhempien kuukausien toimeentulotukilaskelmissa.

18. b sossu viivyttää ja kuukauden tuloa

Toimeentulotukea myönnetään myös silloin kun työttömyyskorvauspäätös viivästyy ja työttömyyskorvauksia joutuu odottelemaan.

Kun myönnetystä toimeentulotuesta tehdään taksinperintä, kannattaa aina itse varmistaa/laskea ettei kunta peri maksamattomia toimeentulotukia takaisin. 

Takaisinperintä vain tukikuukausilta

Toimeentulotuki voidaan periä vain sen kuukauden tuloista, jolle toimeentulotukea on myönnetty.

15. takaisinperintä vain toimeentulotukikuukausilta

Edellisessä päätöksessä henkilöltä on yritetty periä täysimääräisesti takaisin kaikki myönnetyt  toimeentulotuet, mutta takaisinperintä on mahdollista vain niiden kuukauden eläkkeistä, joille toimeentulotukea on myönnetty.

Toimeentulotukea ei voi periä takaisin tulevasta palkasta

Toimeentulotuki myönnetään kuluvalle kuukaudelle, mutta päätöksistä löytyy useita laittomia keinoja periä myönnetty toimeentulotuki takaisin. Seuraavassa tapauksessa opiskelijalle on myönnetty opiskeluajalle toimeentulotukea, joka on ollut päätöksen mukaan tarkoitus periä takaisin tulevista palkoista.

18. ttt takaisinperintä ei on. tulevista palkasta

Yleensä toimeentulotukea saa siihen asti kunnes ensimmäinen palkka maksetaan tilille. Ensimmäinen maksettu palkka katsotaan kattavan elinkuluja seuraavaan palkanmaksuun saakka. Ensimmäisestä palkasta ei saa periä takaisin menneen kuukauden toimeentulotukea, vaikka palkka maksetaan menneen kuukauden työstä.

Huom. Nykyään kuukauden palkka ei välttämättä riitä edes minimitoimeentuloon, jolloin myös palkkatyössä käyvä on oikeutettu toimeentulotukeen.

——-

Blogin päivityksessä saattaa esiintyä taukoja:

Viime aikoina minulla on ollut melkoisen huonoa tuuria, tietokone lopetti yhteistyön, digiboksi suoritti osittaisen tilttauksen, televisio ennakoi aikaisemmasta poikkeavalla toiminnallaan tulevaa hajoamistaan, sen lisäksi toisen tietokoneen hiiri ryhtyi nikottelemaan. Tällä hetkellä poistan ja asennan vuorotellen useampia tietokoneen hiiriä eri USB-portteihin, jotka uudelleen asentamisen jälkeen toimivat vähän aikaa.

Eli suoremmin sanottuna tällä hetkellä minun kaikki tietoverkkoon liitetyt laitteet takkuilee… syy on toistaiseksi pysynyt epäselvänä.

Opiskelijan toimeentulotuki

Opiskelija on myös oikeutettu toimeentulotukeen samoilla periaatteilla kuin muutkin. Opiskelijan kohdalla merkittävin seikka on, että opintolaina jaetaan kaikille opiskelukuukausille, vaikka rahan tuhlaisi heti tai eläisi miniminormin mukaan. Edellinen tarkoittaa sitä, että miniminormin mukaan elävän opiskelijan rahat usein loppuvat ennen lukuvuoden päättymistä, mutta kun haetaan toimeentulotukea vain viimeisille opintokuukausille, säästeliäästi jo käytetty jaksotettu opintolaina katsotaan kuitenkin kuukauden toimeentulotukilaskelmassa tuloksi. Opiskelija saa siis varmimmin toimeentulotuen miniminormin, kun hakee joka kuukausi sen alijäämän. Tietenkin sosiaalityöntekijät voivat käyttää pärstäkerroinharkintaa ja myöntää reilulla kädellä täyden toimeentulotuen viimeisille opiskelukuukausille, mutta laki ei tähän velvoita.

Mikäli opiskelijan opintokuukausille jaettu opintolaina,  asumistuki ja opintotuki miinustettuna hyväksytyillä menoilla jää alijäämäiseksi, niin toimeentulotuen saadakseen opiskelijan pitää hakea toimeentulotukea jokaiselle opiskelukuukaudelle. Lisäksi välttämättömiin opiskelukuluihin voi yrittää saada täydentävää toimeentulotukea.

Opiskelijan kannattaa kokeilla netistä löytyvillä toimeentulotukilaskureilla, kannattaako hakea joka kuukaudelle toimeentulotukea.

opintolainan jaksotus

Seuraavassa on eräs lain porsaanreikä, jolla voi välttää opintolainan ottamisen ja sen takaisin maksamisen. Kun opiskelija ei saa opintolainaa luottohäiriömerkinnän perusteella, niin hänellä on oikeus saada toimeentulotukea eikä perusosakaan voi sen perusteella alentaa. Tämä on kätevin silloin kun vanhemmat turvaavat asumisen tavalla tai toisella, sillä luottohäiriöisen opiskelijan on vaikea saada asuntoa (toki sen luottohäiriömerkinnän voi ajoittaa siten, että opiskeluasunto on jo hankittuna). Luottohäiriönmerkinnän saaneen opiskelijan kohdalla kyseeseen voi tulla myös sosiaalinen luototus, jolloin opiskelija joutuu maksamaan saamansa luoton takaisin, mutta nykylain mukaan sosiaalisella luototuksella ei voida korvata toimeentulotukea.

Tämä on mielestäni toimeentulotuen myöntämisen pahin puoli: mitä enemmän sössit asiasi, niin sitä enemmän annetaan toimeentulotukea.  Järkevästi asiansa hoitava voi joutua hakemaan sen toimeentulotukensa miniminormin Hallinto-Oikeudesta tai Korkeammasta Hallinto-Oikeudesta asti.

 

opiskelijan tt perusosan alennus a

 

opiskelijan tt perusosan alennus b

Opiskelijan perusosaa voidaan alentaa, mikäli opiskelija ei hakeudu ensisijaisten etujen pariin. Toimeentulotukea hakiessa opiskelijan ensisijainen velvollisuus on ilmoittautua työttömäksi. Opiskelu edistää työllistymistä aina enemmän kuin työttömyys, mutta lain perusteella köyhä opiskelija voidaan alentaa työministeriön järjestämään ”palveluun” ja hänet velvoitetaan hankkimaan elantonsa työttömyyskorvauksella, jonka voi menettää jo ensimmäisessä työvoimavirkailijatapaamisessa.

Mielestäni on erittäin kyseenalaista, että joku voi päättää toisen ihmisen opiskelun lopettamisesta ja vaatia toimeentulotukea tarvitsevaa ihmistä osallistumaan työministeriön järjestämään ”palveluun”. Opiskelua voi kuitenkin jatkaa, mutta silloin voi tulla kyseeseen perusosan alentaminen.

opiskelijan perusosan alentaminen 1 a

opiskelijan perusosan alentaminen 1 b

Edellisessä päätöksessä opiskelija opiskelee toista tutkintoa ja opintotukikuukaudet on käytetty. Henkilö on oikeutettu toimeentulotukeen eikä perusosaa voida alentaa, koska hän on ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Lisäksi tietenkin katsotaan, että tässä tapauksessa opiskelu edistää työllistymistä.

Aikoinaan laissa oli opiskelijan kohdalla isompi porsaanreikä. Aikaisemmin laissa ei velvoitettu ketään rahoittamaan omaa elämistään lainarahalla, jolloin lakia tuntevat opiskelijat hakivat täyden toimeentulotuen. Heti valmistumisen jälkeen he alkoivat  kerryttämään omaisuuttaan. Lakia tuntemattomat ottivat opintolainaa ja valmistumisen jälkeen he ryhtyivät maksamaan opintolainaa takaisin. Kun tieto lain porsaanreiästä levisi eliitin parista tavallisiin pulliaisiin, niin laadittiin kiireesti laki, joka velvoitti opiskelijaa hankkimaan elantonsa ensisijaisesti opintolainalla.

Lainat toimeentulotuessa

Mikäli toimeentulotukea hakevalla on luottokortti, niin luottokorttivelkaa ei voida laskea tuloksi.

9. laina luottokorttivelka ei ole tuloa

Seuraavassa viranhaltija oli ottanut lääkkeiden hankkimiseksi otetun pankkilainan huomioon toimeentulotukilaskelmassa tulona, mutta lääkkeiden hankkimiseen otettua pankkilainaa ei voi huomioida tulona.

10. laina lääkkeisiin ei tuloa

Toimeentulotuen hakijalle voidaan vanhempien tuki ja vanhempien antamat epäselvät lainat katsoa tuloiksi.

7. laina vanhemmilta tuloa

Yllä olevassa tapauksessa jää epäselväksi, miksi isänsä ja veljensä vuokraamassa asunnossa asunut ei ollut vastuussa vuokran maksamisesta.

8. laina vanhemmilta tuloa 2014

Yllä olevassa tapauksessa äidin tilille laittamat varat oli ilmoitettu jälkeenpäin olevan lainoja. Mikäli lainaa toimeentulotukea hakevalle sukulaiselle rahaa, niin tilillepanossa täytyy näkyä, että maksusuoritus halutaan takaisin esim. laina maksettava takaisin mahdollisimman pian tai tietyyn päivämäärään mennessä.

Yksityishenkilöltä lainatut rahat eivät ole tuloa, vaikka takaisinmaksusta ei ole selvitystä. Kannattaa kuitenkin huomata, että tässä on kyse Hallinto-Oikeuden päätöksestä ja samankaltainen päätös voidaan viedä Korkeimman Hallinto-Oikeuden päätettäväksi, jolloin lopputulos ei ole välttämättä sama.

laina yksityishenkilöltä