Kela hylkää toimeentulotukihakemuksia yhä enemmän

https://www.google.fi/search?q=n%C3%A4in+kela+on+k%C3%A4sitellyt+perustoimeentulotuen+hakemuksia&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3YnSkI3TAhWpa5oKHQmbB1EQ_AUICSgC&biw=1920&bih=940#imgrc=HoZpBnUQk7aQJM:

Yläkuvassa löytyy mielenkiintoinen tulos toimeentulotukihakemusten keskimääräisestä käsittelyajasta, joka on luultavasti saatu siten, että vastaanotettuun toimeentulotukihakemukseen vastataan ”millä tahansa” -lisäselvityspyynnöllä, jossa lisäselvitysten toimittamiselle annetaan riittävästi aikaa. Määräajan päättymisen jälkeen alkaa uusi 7 arkipäivän käsittelyaika, joten useita viikkojakin kestävä päätös kirjataan tehdyksi muutamassa työpäivässä.

Laillisuusvalvojan pitäisi selvittää kaikkien Kelan lähettämien lisäselvityspyyntöjen sisällöt ja tarkastella 1. lisäselvityksien tarpeellisuutta toimeentulotukilaskelman tekemisessä, 2. pyydetääkö lisäselvityksellä tietoa, joka on jo toimitettu tai pyydetty, 3. kuinka nopeasti päätös on tehty lisäselvitysten toimittamisen jälkeen… 58.  täysin asiattomien lisäselvityspyyntöjen sisältö ja määrä.

Laillisuusvalvojan pitäisi myös selvittää kaikkien Kelan hylkäämien toimeentulotukihakemusten perustelut: Hylätäänkö toimeentulotukihakemuksia myös silloin kuin toimeentulotuki pitäisi myöntää toimitettujen asiakirjojen perusteella.

Luonnollisesti laillisuusvalvojalla ei riitä työaikaa näin laajaan tehtävään, mutta minä olisin valmis kuukausipalkalla poimimaan räikeimpiä tapauksia kaikkien päätösten joukosta, jonka jälkeen laillisuusvalvoja voisi tutkia poimittujen päätösten lainmukaisuuden. Mikäli kyseinen työtehtävä perustettaisiinkin, niin tuskin minua kuitenkaan valittaisiin , sillä kyseiseen työtehtävään olisi perustellumpaan palkata oikeustiedettä opiskelevia, mutta valitettavasti heiltä ei löydy tarvittavaa motiivia tai ymmärrystä päätösten vaikutuksesta köyhän elämään, jolloin katsotaan muutamien kuukausien viipellä myönnetyn toimeentulotuen hyvittävän/kumoavan kaikki tapahtuneet lainvastaisuudet.

http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3697777-hylattyjen-toimeentulotukihakemusten-maara-on-kovassa-kasvussa

aiemmin…

Kun toimeentiulotukea ei myönnetä, niin se tarkoittaa ettei vuokranmaskuun ole riittävästi rahaa, vaikka saisi asumistukea noin puoleen vuokrasummasta. Jos työtön saa työmarkkinatukea ja asumistukea, niin usein nämä tuet yhdessä riittävät kohtuulliseen vuokraan.  Edellisen perusteella voidaankin ”köyhät kyykkyyn” -aatteella päätellä ettei pelkästään toimeentulotuen viipyminen aiheuta häätöä, koska suomessa näyttäisi olevan täysin hyväksytty näkemys ettei kuukausipalkkaa saamattoman tarvitse syödä (edes palkatonta työtä tehdessä).

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/217974-kela-kiistaa-pelkka-tukien-viivastys-ei-aiheuta-haatoa

http://www.kela.fi/kuumat-perunat#Totu

Minua ei ole koskaan häädetty asunnosta, mutta tiedän silti ettei aloitettua vuokrasopimuksen purkuprosessia heppoisin perustein keskeytetä, koska vuokranantajan näkökulmasta on erittäin todennäköistä, että samaisen henkilön vuokranmaksuongelmat jatkuvat tulevaisuudessakin, jolloin mahdollisimman nopea vuokrasuhteen lopettaminen todennäköisesti minimoin aiheutuneen vuokratappion ja aiheutetun vahingon asunnolle. Kun vuokralaista ollaan jo häätämässä, niin on vuokranantajan kannalta ihan yksi lysti, vaikka Kela todellakin käsittelisi lupauksensa mukaisesti häädettävän ihmisen kuukauden toimeentulotukihakemuksen yhdessä työpäivässä.

Kun Kela koko ajan vain parantaa hakemusten hylkäysprosenttia, niin väistämättä se voi vain tarkoittaa lain vastaisia päätöksiä ja toimeentulotuen hakijalle aiheutettua kohtuutonta taloudellista tilannetta, joka voi jatkua useita kuukausia.

Miten Kela voisi korjata ongelmia kun epäkohtien korjaamisen sijaan keskitytään peittelemään ja vähättelemään todellista tilannetta?

Kelalle on siirretty perustoimeentulotuen myöntäminen, joka tapahtuu asiakirjoilla todistettavien tulojen ja hyväksyttyjen menojen perusteella, jolloin Kelan omavalintaiset työaikaa vaativat  ”hakijan tilanteen selvitykset” menevät toimintavallan ulkopuolelle.

Lisäselvityspyynnön yksilöinti ja päätös

tapaamispakko

Yllä olevassa ratkaisussa todetaan, että lisäselvityspyynnössä on kerrottava riittävän tarkasti, mitä asiakirjoja pyydetään ja mihin menessä lisäselvitykset on toimitettava.

Päätöksestä voi lukea myös sen ettei sosiaalityöntekijän tapaamista voida pitää toimeentulotuen myöntämisen ehtona.

Toimeentulotukea oli haettu marras- ja joulukuulle, mutta päätös oli tehty vain joulukuulle, vaikka olisi pitänyt tehdä päätös myös marraskuulle, jolloin toimeentulotuen hakijalla olisi ollut mahdollisuus valittaa marraskuun päätöksestä.

 

paatos-annettava

Vuosia sitten oli hyvin tyypillistä, että toimeentulotukihakemukseen ei tehty päätöstä, jolloin ei voinut tehdä oikaisuvaatimusta tai valittaa hallinto-oikeuteen. Yllä olevassa päätöksessä todetaan, että valituskelpoinen päätös on annettava, vaikka toimeentulotukea ei myönnettäisi.

Kantelut sosiaalihuollosta

Ylen nettisivuilta löytyi uutinen: Kantelut sosiaalihuollosta kasvussa Etelä-Suomessa

kantelut sossusta

Ehkä syy lisääntyviin kanteluihin on koulutuksessa, jos koulutuksessa ei osata opettaa sosiaalityön perusteita, niin luonnollisesti kantelut tulevat lisääntymään kun ihmiset saavat tietoa ja oppivat vaatimaan lain mukaista kohtelua.

Helsingin sanomissa oli mielipidekirjoitus: Monet ihmiset uskovat sosiaalihuollon kassan olevan pohjaton

soosu

”Oikeus toimeentulotukeen määritellään aina hakemuksen perusteella kertaluontoisesti kuukausittain laskemalla hakijan tulot ja vähentämällä siitä hänen perusmenonsa. ” Väärin

Oikeutta toimeentulotukeen ei määritellä hakemuksen perusteella vaan lain perusteella. Kun henkilö on lain mukaan oikeutettu toimeentulotukeen, niin myönnettävää toimeentuloa ei voida evätä tai pienentää sillä perusteella, että ”sosiaalihuollon kassassa ei ole rahaa”.

”Ehkä eniten meitä hirvittää hyvinvointivaltion palveluissa säännöllistynyt avun ja tuen käyttö, mikä tuntuu periytyvän jo seuraaviin sukupolviin. Silloin viimesijainen apu ja tuki on muuttunut paitsi ihmisen mielessä myös käytännössä hänen ensisijaiseksi tulonlähteekseen.”

Mitähän tytöt ajavat takaa tuolla kommentilla? Aikovatko tytöt sosiaalityöntekijöiksi vai kirstunvartijoiksi, sillä molempia ei voi olla samaan aikaan.

Mitenhän tytöt haluaisivat korjata tilanteen? Myönnetään tietty aika toimeentulotukea, jonka jälkeen a) köyhä julistetaan ”aivokuolleeksi”, jolloin köyhän elimet voidaan myydä elinluovutukseen b) viedään köyhä kuopan reunalle ja telotetaan c) toimeentulotuen ehdoksi asetetaan sterilisaatio d) toisen polven köyhälle ei myönnetä toimeentulotukea vaan joutavat kuolla nopeasti pois…

Miksi sellaiset asiat hirvittävät, joilla ei ole – tai ainakaan ei pitäisi olla – mitään vaikutusta työtehtävien suorittamiseen?

Jos ihminen tarvitsee toimeentulotukea, niin on aika kyseenalaista ryhtyä pähkäilemään onko viimesijainen turva muuttunut köyhän mielessä ensisijaiseksi tulolähteeksi. Viimesijainen tarkoittaa sitä, että ihminen voi saada toimeentulotukea  kun hän ei voi muulla tavalla hankkia elantoaan. Viimesijainen ei edes tarkoita sitä, että toimeentulotuen tarpeessa olevan pitäisi hakea esim. asumistukea ehtona toimeentulotuen saamiseksi – jos henkilö ei saa asumistukea, niin sitä ei voida toimeentulotukilaskelmassa huomioida tulona. Mikäli henkilö ei ole tiennyt, osannut tai kyennyt hakea muita toimeentulotukeen nähden ensisijaisia etuuksia/tukia esim. asumistukea, niin hänen toimeentulotukihakemusta ei voida hylätä vaan toimeentulotuki on myönnettävä laskelman perusteella. Kun ensisijainen etuus/tuki on hakematta, niin yleensä toimeentulotukipäätökseen kirjataan päätös toimeentulotuen takaisinperinnästä sen myöhemmin samalle kuukaudelle myönnettävän ensisijaisen etuuden/tuen osuudelta. Ensisijaisen etuuden hakematta jättämisestä ei siis hyödy mitään, mutta toimeentulotuen myöntämisen ehtona ei saa olla ensisijaisten tukien ”tehdyt päätökset”.

Miksi ihmeessä sosiaalityöntekijät aina tilttaavat tuon ”viimesijainen” sanan kanssa? Aivan kuin sana ”viimesijainen” tarkoittaisi, että sosiaalityöntekijälle annettaisiin jokin suurempi harkintavalta päättää annetaanko viimesijaista tukea vai ei.

Yhteiskunnalle aiheutuu älyttömästi ylimääräisiä lisäkuluja kun sosiaalityöntekijät yrittävät lain vastaisin keinoin pienentää myönnettävää toimeentulotukea. Sen lisäksi aiheutetaan fyysistä ja inhimillistä kärsimystä, joka on selkeästi ristiriidassa sosiaalityön alkuperäisen tavoitteen kanssa.

Vai onko näiden sosiaalityön opiskelijoiden suurin ongelma siinä, kun köyhä ihminen sopeutuu elämään köyhyydessä? Onko jo menty niin pitkälle, että ei voida enää puhua lainkaan sosiaalityöstä vaan sosiaalityö on muuttunut sosiopaatin ja sadistin kutsumusammatiksi?

—-

Tekstissä on luultavasti luettavissa pettymykseni, sillä kuvittelin vanhojen sosiaalityöntekijöiden olevan ”se pahin ongelma” ja kuvittelin nuorien alalle kouluttautuvien olevan tietoisempia lain asettamista vaatimuksista.

Kuinka toimeentulotuen lisäselvityspyyntö toimii?

Päivämäärällä 10.5.2007 sosiaalityöntekijä on soittanut työvoimatoimistoon. Puhelun aikana sosiaalityöntekijä on kertonut tekevänsä kielteisen toimeentulotukipäätöksen. Valitettavasti työvoimavirkailija kirjasi iloisen uutisen työministeriön yhteydenottotietoihin.

1. tieto toukokuun kielt.päätöksestä

Toimeentulotuki voidaan evätä vain lain perusteella ja se toteutetaan hyvin yksinkertaisesti laatimalla lisäselvityspyyntö. Lisäselvityspyynnössä voidaan vaatia tiliotteita sille päivämäärälle kun ne toimittaa. Lisäselvityksessä voidaan vaati sellaisia liitteitä, jotka on jo aiemmin toimitettu. Lisäselvityspyynnössä voidaan myös vaatia selvitystä, joka vaikuttaa sellaiselta, että toimeentulotuen hakijan olisi laadittava sanallinen selvitys jostakin asiasta (yleensä selvityspyyntö on sellainen, jota ei edes voida käyttää ehtona toimeentulotuen myöntämisessä).

Täsmälleen samalla päivämäärällä, jolla työministeriön järjestelmään on kirjattu Raunio-Tuomisen ilmoitus kielteisen toimeentulotukipäätöksen tekemisestä,  lähetettiin minulle lisäselvityspyyntö:

2. lisäselvityspyynnönkopio

Kuten yllä olevasta kuvasta selviää, niin lisäselvitykset olisi pitänyt toimittaa suoraan sosiaalityöntekijän ”käsiteltäväksi” ja kuoreen olisi pitänyt laittaa merkitä ”sosiaalittyöntekijä Päivi Raunio-Tuominen” (kymmenen taalan paikka korjaako kirjoitusvirheen vai ei – molemmat vaihtoehdot on tulkittavissa vääräksi).   Aikaisemmin oli jo tullut selväksi, että sosiaalityöntekijä ei jostain syystä vastaanota toimeentulotukihakemuksia tai niiden liitteitä, vaikka niiden jättämisestä on kirjaamon kuittaukset. Pyysin kirjaamolta vielä myöhemmin vahvistuksen, että lisäselvitykset-viesti oli toimitettu ja viesti oli toimitettu Päivi Raunio-Tuomiselle.

b kirjaamon kautta kirjaten

Kuten lisäselvityspyynnöstä voidaan todeta, niin olin jo toimittanut tiliotteet 4.4.2007 asti ja seuraava tiliote tipahtaa postiluukusta noin toukokuun puolessa välissä. Timo Ruoholan antaman selvityksen mukaan kerran kuukaudessa saatava tiliote on yleensä/useimmilla riittävä seuraavan kuukauden toimeentulotukilaskelman tekemiseen.

Seuraavassa kuvassa on Tuija Rajalan lausunto, jonka mukaan en ole toimittanut pyydettyjä lisäselvityksiä 25.5.2007 mennessä:

3. rajalan lausunto toukokuu

(Kuten yläkuvasta voidaan lukea, niin sen perusteella kesäkuulle minulle olisi tehty kielteinen toimeentulotukipäätös 8.6.2007 ja myöhemmin 13.6.2007 olisi tehty kesäkuulle uusi myönteinen päätös. Itse asiassa kesäkuulle tehtiin 40 %:lla alennettu toimeentulotukippäätös 8.6.2007 ja 13.6.2007 lautakunnan jaoston päätöksellä toukokuun kielteinen päätös muutettiin 40 %:lla alennetuksi toimeentulotueksi. Tässä on erittäin harvinainen tapaus, jossa sosiaalityöntekijän tekemä kielteinen toimeentulotukipäätös on oikaistu ennen Hallinto-oikeuden päätöstä – toki molempien kuukausien perusosan 40 %:n alentaminen kumottiin vasta Hallinto-oikeuden päätöksellä. Kun samasta tapahtumasta on eri asiakirjoissa useampia eri versioita, niin näin jälkikäteen ei oikein muista, mikä versio oli oikea eli tekstiä korjattu 30.5.2016 –  Yleensä lainvastainen päätös korjataan vasta hallinto-oikeuden päätöksellä).

Kun sosiaalityöntekijä simputtaa toimeentulotuen hakijaa, niin hän ei voi kirjata kaikkia ”tietoja” viralliseen järjestelmään. Jotta sosiaalityöntekijä muistaisi valheensa ja oman kyseenalaisen toimintansa, niin hänen pitäisi pitää virallisen asiakasrekisterin rinnalla laitonta asiakasrekisteriä, josta voisi varmistaa ettei anna ristiriitaisia lausuntoja. Kuten aiemmin mainitsin, niin sosiaalityöntekijällä oli todella  pahoja ongelmia tiedon ja asiakirjojen vastaanottamisessa, joten lähetin tuon 10.5.2007 päivätyn lisäselvityspyynnön lisäselvitykset sähköpostilla sosiaalityöntekijän lisäksi myös useammalle sosiaalityöntekijän esimiehelle.

b lisäselvitykset ruoholalle

Timo Ruoholan vastaanottama lisäselvitysviesti mainitaan seuraavassa:

b lisäselvitykset ruoholalle ja ra

Toimitin siis pyydetyt lisäselvitykset 11.5.2007 sähköpostiviestinä ja nimikkeellä ”lisäselvityksiä”, mutta vain Tuija Rajala ”säilytti” tiedon viestin sisällöstä/otsakkeesta. Lain mukaan viranhaltija on velvollinen siirtämään asian eteenpäin oikealle viranhaltijalle, joten Tuija Rajalan ja muiden sosiaalityöntekijöiden esimiesten olisi pitänyt toimittaa viestit edelleen sosiaalityöntekijälle. Seuraavassa kuvassa vahvistetaan, että Tuija Rajala on vastaanottanut 11.5.2007 lisäselvitykseni, mutta seuraavassa kuvassa ei löydy mainintaa, että myös Timo Ruohola on saanut 11.5.2007 täsmälleen saman sähköpostiviestin.

4. lisäselvitys lähetetty rajalalle

Toukokuun toimeentulolaskelmaan oli toimitettu kaikki tarvittavat liitteet. Toimitin sanallisen selvityksen pyydetyistä työnhakuun liittyvistä tiedoista, vaikka selvitystä työnhakutiedoista ei voida pitää toimeentulotukipäätöksen ehtona. Saatoin myös kertoa, että kuukauden tiliotteet muodostuvat eletyn kuukauden jälkeen ja sen vuoksi kuukauden alussa ei ole olemassa tulevan kuukauden tiliotetta – tosin on olemassa mahdollisuus, että jätin tämän pois, mikäli teksti jäi muotoilusta huolimatta näsäviisaaksi. (Olin jo unohtanut kuinka rankkaa simputus oli.) Tuija Rajala antoi siis lausunnon, että en ole toimittanut lisäselvityksiä 25.5.2007 mennessä ja hän antoi myös lausunnon, että hän on vastaanottanut 11.5.2007 lisäselvityksiä-viestini.

25.5.2007 tehtiin kielteinen toimeentulotukipäätös aivan kuten sosiaalityöntekijä oli ilmoittanut jo 10.5.2007 :

5. kielteinen päätös

Asiakaskertomuksesta löytyi tieto, että olen 4.4.2007  ilmoittanut kirjamon kautta, että perun 10.5.2007 tehdyn aikavarauksen. Raunio-Tuominen Päivi ja Rajala Tuija ovat asiakaskertomusmerkinnän mukaan päättäneet ettei aikavarausta peruta, jolloin voitiin kirjata päätökseen ettei hakija tullut varatulle ajalle, joka saattaa hallinto-oikeudessa vaikuttaa negatiiviselta hakijan kannalta . Maininta tapahtuneesta aikavarauksen perumisesta löytyy mm. yläpuolelta Rajala Tuijan allekirjoittamattomasta lausunnosta.

Alla olevasta kuvasta voidaan päätellä, että olen toimittanut seuraavan (toukokuussa) tulleen tiliotteen kesäkuun toimeentulotukihakemuksen liitteenä. Merkinnän mukaan Tuija Rajala olisi ohjeistanut tekemään uuden päätöksen ja sosiaalityöntekijä vahvistaa, että hän todellakin vaati tulevaisuuden tiliotetta tehdäkseen toimeentulotukipäätöksen kuluvalle kuukaudelle.

6. toukokuu 2007 ei toimnitettu tulevaisuuden tiliotteita

Sosiaalityöntekijä ei saisi tehdä tarkoitushakuisesti lisäselvityspyyntöä ja päättää ettei vastaanota toimitettuja lisäselvityksiä, jotta saa lain mukaisen perusteen evätä hakijan toimeentulotuen. Tämän kuukauden osalta muutamat tapahtuneet virheet paljastivat kyseenalaisen toiminnan ja seuraava selitys pelastaa sosiaalityöntekijät kaikilta seuraamuksilta:

7.selitys

Varsinainen aivopieru väittää ettei ole etukäteen päätetty tehdä kielteistä päätöstä, koska virallinen päätös on tehty myöhemmin. Kun päätetään ettei lisäselvityksiä vastaanoteta, niin tietenkin on odotettava annetun määräajan loppuun ennen kuin voidaan väittää, että hakija ei ole toimittanut pyydettyjä lisäselvityksiä annetussa määräajassa, mutta tässä tapauksessa ei ollut mitään mahdollisuutta saada myönteistä päätöstä.

Tuija Rajalalle ja Päivi Raunio-Tuomiselle ei tuottanut riittävää tyydytystä aiheuttaa minulle taloudellisesti kestämättömiä kuukausia, joten sen lisäksi vedetään pyhimyskehä korvia myöten päähän ja ”vilpittömästi” käännetään tilanne sellaiseksi, että kyse ei ole heidän asiattomaan toimintaansa perustuvasta luottamuspulasta vaan paremminkin toimeentulotuen hakijan täysin perusteettomista vainoharhoista:

8. toukokuu 2007- loppukliimaksi

Jokainen ymmärtää, että mikäli sosiaalityöntekijä tekee työnsä asiallisesti, niin ei ole mitään merkitystä kuinka kierrellen postinjakaja tuo käsiteltävät toimeetulotukihakemukset liitteineen sosiaalityöntekijän pöydälle. Jokainen myös ymmärtää viranhaltijalle aiheutuvan huomattavia vaikeuksia ”käsitellä” kirjaamon kautta toimitettuja toimeentulotukihakemuksia vain siinä tapauksessa, että sosiaalityöntekijällä on tarve kieltää vastaanottaneensa toimitetut asiapaperit. Miksi ihmeessä valittaa toistuvasti paperien toimittamisreitistä, jos ei ole tarvetta valehdella ettei niitä ole vastaanotettu? Miksi ihmeessä valittaa kirjaamon kautta toimitettujen toimeentulotukihakemusten vuorokauden viivästymisestä, kun sosiaalityöntekijä viivästyttää 18.4.2007 jätetyn toimeentulotukihakemuksen käsittelyä ensin aikavarauksella 10.5.2007 asti (vaikka aika perutaan hyvissä ajoin) ja sen jälkeen vielä 25.5.2007 asti, koska ei myönnä saaneensa lisäselvityksiä?

Yllä oleva esimerkki lisäselvityspyynnöstä on harvinainen, koska on erittäin vaikeaa todistaa simputus ja asiakirjojen perille meno, jos sosiaalityöntekijä väittää päinvastaista.

Mistä tuo ”muiden viranomaisten kautta” tulee, johtuu siitä, että jossakin paperissa kirjoitin etteivät he voi itsepintaisesti väittää etteivät ole saaneet asiapapereita, koska ne asiapaperit on kulkeutunut ensin toimeentulotukihakemusten liitteenä ja sen jälkeen laillisuusvalvojien selityspyyntöjen liitteenä.  Normaalilla aivotoiminnalla varustettu päättelisi häpeillen, että taidettiin jäädä kiinni valehtelemisesta, mutta sosiaalityöntekijä kääntää taas asian edukseen ja asiapaperit onkin toimitettu vain muiden viranomaisten kautta.

Miksi ihmeessä sosiaalityöntekijöiden merkinnöiltä ei vaadita asiallisuutta ja todenmukaisuutta?

Päivitys 4.5.2016

Olen aktiivisesti pyrkinyt unohtamaan tuon ajan ja näemmä joitakin asioita olen onnistunut unohtamaan. Kuten tuolta Laskelma eli toimeentulotuen suuruus -tekstistä voi nähdä, niin kuukauden elämiseen saattoi jäädä alle 60  euroa ja nekin rahat sai epämääräisesti useiden kuukausien viipeillä. Yhdessä vaiheessa olin todella tiukoilla, jolloin ei ollut rahaa toimittaa sosiaalitoimistoon ”katoavia” tiliotteiden kopioita, joten lähetin tiliotteet toimeentulotukihakemuksen jättämisen jälkeisille kuukausille vain Länsi-Suomen lääninhallitukseen kantelun liitteenä. Muistaakseni kirjastossa yhden A4:n kopiointi maksoi 0,50 euroa, joten sosiaalitoimen käytännöt auttaa tuhlaamaan sen myöntämättömän tai laittoman pienenkin toimeentulotuen kopioitikuluihin tuntui kohtuuttomalta, mutta Länsi-Suomen lääninhallituksen kannanoton mukaan myös tuossa tilanteessa olisi pitänyt käyttää ne olemattomatkin rahat sosiaalitoimeen toimitettaviin kopioihin, joita ei myönnetty vastaanotetuksi edes kirjaamon kautta.

Toimeentulotukea ei voi kokonaan evätä

Nimimerkki SossullePataan auttoi ystävällisesti löymään päätöksen, jossa käy selväksi ettei opiskelijalta, yrittäjältä tai työvoimatoimiston kyykytyksen ulkopuolelle jäävältä henkilöltä voida evätä toimeentulotukea, mutta perusosaa voidaan alentaa, mikäli löytyy lain mukaiset perusteet.

Koko päätöksen voi lukea kun laittaa hakusanaksi 682/2004 seuraavassa linkissä http://www.eduskunta.fi/thwfakta/eoatied/eoaratk/eoar3000.shtml.

toimeentulon evääminen 1

Tässä tapauksessa kielteisen toimeentulotukipäätöksen saanut ei tehnyt valitusta hallinto-oikeuteen, koska sai päätöksen vasta valitusajan umpeutumisen jälkeen. Näissä tapauksissa kannattaa tehdä valitus, koska lain periaatteen mukaan valitusaika alkaa vasta sillä päivämäärällä kuin toimeentulotuen hakija on saanut päätöksen. Toki yleisesti katsotaan, että tietyn postitusajan jälkeen valitusaikalaskuri käynnistyy ja valitusaika päättyy tietyllä hetkellä, mutta ellei ole saanut päätöstä oletetussa ajassa, kannattaa kuitenkin tehdä hallinto-oikeuteen valitus päätöksestä ja mainita päätöksen vastaanottopäivämäärä. Mikäli ei tee lainkaan valitusta, niin lain vastainenkin päätös jää voimaan ja tietenkin lain mukainen toimeentulotuki saamatta.

 

toimeentulotuen evääminen 2

Yllä olevassa osassa mainitaan ettei työvoimapoliittisesta kyykytyksestä kieltäytyvän koko toimeentulotukea voida evätä, jos henkilö on taloudellisen tilanteensa perusteella oikeutettu toimeentulotukeen. Perusosaa voidaan vain alentaa.

Sosiaalivirkailija teki kielteisen toimeentulotukipäätöksen, koska henkilö ei suostunut menemään harjoittelijaksi monitoimikeskukseen tai osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan. (Kyseessä ei ollut työpaikka – vaan paremminkin työttömän nöyryytyspaikka, jonne olisi pitänyt mennä työmarkkinatuen vastineeksi):

toimeentulotuen evääminen 4

Valitettavasti toimeentulotuen lain vastaisesta epäämisestä ei seurannut muuta kuin seuraavat kannanotot ja toimenpiteet:

toimeentulotuen evääminen 5

toimeentulotuen evääminen 3

No, oikeusasiamies toteaa, että henkilön toimeentulotukihakemus hylättiin lain vastaisesti.

Miksi ihmeessä toimeentulotukihakemuksen lain vastaisesti hylänneelle sosiaalityöntekijälle ei aiheudu mitään seuraamuksia? Sosiaali- ja terveyslautakunta ei korjannut päätöstä, miksi lautakunnan jäsenille ei aiheudu mitään seuraamuksia?

Kun lain vastaisten päätöksien tekijöille ei aiheudu mitään seuraamuksia, niin eikö se tarkoita, että lain rikkominen on tässä yhteiskunnassa täysin hyväksyttävää?

Lisäys: Alla olevassa päätöksessä valitus Hallinto-oikeuteen viivästyi ja valitusta ei käsitelty. KHO palautti asian hallinto-oikeudelle käsiteltäväksi, koska valitusosoituksessa ei mainittu, että valituksen voi jättää myös kaupungin kirjaamoon.

HO valituksen viivästyminen

Kielteinen päätös

Löysin netin omapalvelusta Tampereen kaupungin sosiaalitoimen kielteisen toimeentulotukipäätöksen elokuulle, joka oli ihan odotettavissa.

blogi kielteinen päätös

Valitettavasti perusteet ovat epäselvät, koska omapalvelusta ei löydy päätöstä:

blogi ei päätöksiä

Toivottavasti saan päätöksen postitse, mutta en yhtään hämmästyisi vaikka posti ei toisi päätöstä. Nyt kuitenkin tiedän, että oikaisuvaatimus pitää laittaa Tampereen kirjaamoon kahden viikon määräajassa. Päätöksen numerokin vaaditaan oikaisuvaatimuksen tekemiseen.

Lisäselvityksessä vaadittiin tietoja vuodelta 2009 lähtien ja kehoitettiin laittamaan työnhaku voimaan. Olen toimittanut tiliotteet kolmelta vuodelta ja mielestäni se on riittävä pitkä ajanjakso, koska yrittäjältä ja opiskelijalta riittää tulo- ja menoselvitykset yhdeltä vuodelta. Yleensä toimeentulotukea haettaessa on toimitettava tiliotteet vain kahdelta takautuvalta kuukaudelta, mutta minun kohdalla vedetään tiukempaa linjaa, koska aikaisemmin Tampereen kaupunki on onnistunut laistamaan toimeentulotuen myöntämisen minulle. Netistä löytyvien päätösten mukaan toimeentulotukihakemukseen ei voi tehdä kielteistä päätöstä sen perusteella ettei työnhaku ole voimassa. Mikäli työnhaku ei ole voimassa, niin voivat alentaa perusosaa  ensin 20 %:lla ja sitten 40 %:lla.

Molemmat mahdolliset perusteet tehdylle kielteiselle toimeentulotukipäätökselle eivät kestä tarkastelua lain tai yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta, mutta päätös on hyvin tyypillinen Tampereen kaupungille.